Page 2 of 7

རྫུན་བཤད་ནས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཐོན།

ཉེ་ཆར་ཞིབ་འཇུག་པ་བཀྲ་ལོ་ཟེར་བས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ན་རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་སྤྱི་སྤྱོད་སྐད་ཡིག་ནི་བོད་སྐད་ཡིག་ཡིན་ཞེས་བསྒྲགས་ནས་དེ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བོད་སྐད་ཡིག་ལ་དོ་སྣང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པའི་མཚོན་རྟགས་སུ་དྲངས་ཡོད། གུང་ཁྲན་ཏང་གིས་དབང་བསྒྱུར་བའི་སྔོན་ལ་བོད་སྐད་ཡིག་ནི་རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་སྤྱོད་སྐད་ཡིག་མིན་ན་ཅི་རེད། དེ་འདྲའི་ཁུངས་ལུངས་མེད་པའི་ཁ་ཕོ་ལ་ངོ་མི་ཚ་བ་ནི་དེང་གི་ཞིབ་འཇུག་པར་ཁས་འཆའ་བའི་མི་མང་ཤོས་ཀྱི་

སྐད་ཡིག་སྲུང་ན་ནག་ཚོགས་མིན། ཁོར་ཡུག་སྐྱབས་ན་གཤེད་ཚོགས་མིན།

ཉེ་ཆར་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གིས་ནག་གཤེད་སྟོབས་ཤུགས་(黑恶势力)གཙང་སེལ་གྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཞིག་སྤེལ་བའི་རྗེས་སུ། བོད་ལྗོངས་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་རྒྱབ་རྩ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་དེ་འབྲེལ་གྱི་བརྡ་ཁྱབ་ཅིག་འཕྲལ་དུ་སྤེལ་ནས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་སོགས་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་ལས་འགུལ་བ་དང་ཚོགས་པ་སོགས་ལའང་ནག་གཤེད་ལོག་སྤྱོད་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་བཞག་སྟེ་དེ་དག་ཐེར་འདོན་བྱེད་དགོས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་བྱས། ཏང་ཀྲུང་དབྱང་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ནག་གཤེད་འབྲེལ་ཐོགས་་ཡིག་ཆ་ལྟར་ན། ནག་གཤེད་སྟོབས་ཤུགས་དེ་དམངས་ཁྲོད་དཀྱུས་མ་ན་མེད་པ་མ་ཟད། དེ་སྦས་ཡུལ་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་དང་ཁྲིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས་སོགས་ན་ཡོད་ཅེས་གཏན་འཁེལ་གསལ་བོ་བྱས་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ། གང་ཟག་དང་ཚོགས་པ་སྐྱིད་སྡུག་དཀྱུས་མ་ཞིག་གིས་ནག་ཉེས་དང་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་བ་ལས་ན་དེ་

ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་སྐབས་ཀྱི་ནང་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་གཏམ་བཤད།

ཁྲིམས་རྩོད་པ་ལིན་ཆི་ལེ་ནས། རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། དེ་རིང་། ཚོམས་འདིར་ཡོང་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། ངས་བོད་སྐད་མི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་སྟེང་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡིན། གྲོགས་པོ་གཞན་གྱིས་སྐད་བསྒྱུར་གནང་རོགས། དེ་རིང་ཁྱེད་རྣམ་པ་དང་ལྷན་ཏུ་བགྲོ་གླེང་བྱ་འདོད་པ་ནི། ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་གྱི་སྐབས་སུ་ཉེས་ཅན་དོགས་ཡོད་མི་སྣ་དང་གྱོད་ཡ། གནོད་འཚེ་ཐེབས་མཁན་བཅས་ཀྱི་ནང་མི་ལ་ཐོབ་ཐང་ཅི་ཡོད་ཀྱི་སྐོར་ཡིན། ནང་མི་ཟེར་བ་ནི་ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་ཁྲིམས་ཀྱིས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་གཏད་གཉེར་བ་དང་གཉོར་མཁན་བཅས་ལ་གོ་དགོས། ནམ་རྒྱུན་ནང་མི་ཟེར་བ་གྱོད་ཡ་འདིའི་སྟེང་ལ་ཆ་བཞག་ནས་བཤད་ན། ཁོང་གི་ནང་མི་ཞེས་པ་ནི་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ་དང་ཕ་མ། བུ་ཕྲུག་དང་སྤུན་མཆེད་བཅས་པ་འདུས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།

ནང་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་གཏམ་བཤད། (བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའི་སྒྲ་ཐག)

 

བོད་སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་དང་། བེད་སྤྱོད། གོང་འཕེལ་བཅས་གཏོང་རྒྱུའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་གཏན་འབེབས།

1987ལོའི་ཟླ་7ཚེས་9ཉིན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཞི་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ལྔ་པའི་ཐོག་གྲོས་འཆམ་བྱུང་བ་དང་། 2002ལོའི་ཟླ་5ཚེས་22ཉིན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་<<བོད་སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་དང་། བེད་སྤྱོད། གོང་འཕེལ་བཅས་གཏོང་རྒྱུའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་འགའ་ཞིག་(ཚོད་ལྟའི་ལག་བསྟར)>>ལ་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་དག་བཅོས་བྱས་པ།

གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱི་དྲ་ཚིགས་སུ་བོད་ཡིག་ཀྱང་ཡོད་དགོས།


བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་གྱི་གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱི་དྲ་ཚིགས་སུ་བོད་ཡིག་ཀྱང་ལོགས་སུ་འཇོག་དགོས་པའི་དགེ་མཚན་དང་མ་བཞག་པའི་ཉེས་དམིགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་ནས་ཁྲིམས་གླེང་གིས་བརྙན་ཐུང་ཞིག་བཟོས་ཏེ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད། བོད་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་བརྙན་ཐུང་འདིའི་བརྗོད་བྱ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་བོད་ཁུལ་དུ་རྒྱ་སྐད་ཡིག་མ་ཤེས་པར་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་འཐུས་ཤོར་དུ་ཕྱིན་པའི་རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་པ་སྒྲུབས་པར་སྨོན་ཞེས་ཁྲིམས་གླེང་གིས་བརྙན་ཐུང་འདི་ཤེས་ལྡན་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་གཟིགས་ལམ་དུ་བསྟར་འབུལ་བྱས་པ་ཡིན།

པདྨ་མ་རྫོང་གི་མཐོ་རིམ་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་ཡོད་སྤྱི་སྟེགས་ཁག་ཏུ་བོད་ཡིག་ཆ་ཚང་ཞིག་སྤྱོད་པར་རེ་ཞུའི་ཡི་གེ

རང་རྫོང་གི་མཐོ་རིམ་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་སྤྱི་སྟེགས་དོ་དམ་པ་རྣམ་པ། དེ་ཡང་རང་རྫོང་གི་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་དང་སྤྱི་ཚོགས་དོ་མཉམ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་སྤུས་ཚད་སྔར་ལས་འཐུས་ཚང་དང་ཆ་མཐུན་དུ་ཕྱོགས་བཞྀན་པའི་དུས་འདིར། ང་ཚོས་ཀྱང་དུས་མཚུངས་སུ་ཁྱེད་གོང་རིམ་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་འབྲེལ་ཡོད་སྤྱི་སྟེགས་དོ་དམ་པ་རྣམས་ལ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེན་དག་དང་སྤྱི་སྟེགས་སུ་བཀོད་པའི་བརྡ་འཕྲིན་གསར་བ་དེ་དག་རྒྱ་ཡིག་གིས་གསལ་ཞིང་རྒྱས་པར་བཀོད་པ་ནང་བཞིན། བོད་ཡིག་གི་ལམ་ནས་ཀྱང་དེ་མཚུངས་སུ་གསལ་ཞིང་རྒྱས་པར་བཀོད་པའི་རེ་བ་སྙིང་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། 

འབྲོག་པའི་རྩྭ་ས་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་རིན་ཐང་མེད་སོང་བ་རེད།

ལོ་འདི་དག་གི་རིང་ལ་འབྲོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲིམས་གླེང་ལ་དྲིས་པའི་དྲི་བ་མང་ཆེ་ཤོས་གྲས་ཀྱི་གཅིག་ནི་རྩྭ་སའི་གནད་དོན་རེད། ཉིན་ཤས་སྔོན་ལ་དྲ་གྲོགས་ཤིག་གིས་དྲི་བ་གནད་འགག་ཅན་ཞིག་དྲིས་བྱུང་། དེ་ནི་འདི་འདྲ་རེད། འབྲོག་པ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་རང་གི་རྩྭ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་ས་རྒོད་མུའུ་བརྒྱ་ལྷག་རེ་སློག་ནས་གྲོ་ནས་སྲན་གསུམ་གྱིས་མཚོན་པའི་འབྲུ་རིགས་བཏབས་པ་ཡིན་ན། དེ་ནག་ཉེས་སུ་བརྩིས་ནས་ཉེས་ཁྲིམས་ཀྱིས་སྤྱོས་ཤིང་བཙོན་ཏུ་འཇུག་པ་དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང་། སྲིད་གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གཏེར་བསྔོག་ལས་གྲྭ་དག་གིས་རྩྭ་ས་མུའུ་སྟོང་ཕྲག་རེ་བསློགས་ཏེ་གཏེར་ཁ་བརྐོ་སྔོག་བྱེད་པ་དང་། ཡང་ན། འབྲོག་པའི་འཚོ་རྟེན་ཡིན་པའི་རྩྭ་ས་ལ་ཤིང་ནགས་འདེབས་འཛུགས་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པ་རེད་དེ། མཐར་རྩྭ་སྐྱེས་ཀྱི་མེད་པ་དང་ཤིང་ནགས་ཀྱང་སྐྱེས་ཀྱི་མེད་པར་བརྟེན་རྩྭ་ཐང་འཕྲོ་བརླགས་སུ་སོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཡང་མང་པོ་ཡོང་གིན་ཡོད། ཡིན་ནའང་། དེ་རིགས་ལ་ཉེས་ཁྲིམས་ཀྱིས་བདའ་འདེད་བྱེད་ཀྱིན་མི་འདུག དེ་ཅིའི་ཕྱིར་མ་བྱས་པ་རེད་ཅེས་དྲི་བ་ཞིག་དྲིས་བྱུང་། དྲི་བ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཅན་དང་གནད་དོན་གང་ཞིག་ཐད་ཀར་་ཐེར་འདོན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་།

འཛིན་བཟུང་གི་ཆ་རྐྱེན།

བོད་ཀྱི་གཞི་རིམ་ས་ཁུལ་གང་ས་ན། སྲིད་གཞུང་གིས་སྡེ་བའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་ཡོད་པའི་ཁང་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཁུལ་གྱི་སྡེ་བ་ཞིག་ཏུ་རླུང་འཚུབ་དྲག་པོ་ཞིག་གཡུགས་ནས་དེ་འདྲའི་ཁང་པ་འགའ་ཡི་ཀླད་ཁེབས་བཀོག་ཅིང་སྤུར་བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད། སྡེ་མི་ཞིག་གིས་གནས་ཚུལ་དེའི་སྐོར་དྲ་ལམ་དུ་སྤེལ་སྟབས། སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཡོང་ནས་སྡེ་མི་དེ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་གསར་པ་ཞིག་ཐོས།དེས་ན། སྡེ་མི་དེ་ག་རེ་བྱས་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་དང་། ཇི་ལྟར་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། དེ་འཛིན་དགོས་དོན་དང་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་དེ་ཁྲིམས་མཐུན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་དམ། དྲི་བ་འདི་འདྲའི་རིགས་ལ་ལན་འདེབས་ཡང་དག་ཅིག་བྱེད་དགོས་ན། རྩ་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ལུགས་གཞན་གྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ཆ་རྐྱེན་སྐོར་གླེང་ནས་ལན་འདེབས་བྱས་ན་ད་གཟོད་གསལ་པོ་ཆགས་ཐུབ་པ་ཡིན།

རྩམ་ཁུག་ཤོར་མི་ཉན།

གནའ་བོའི་གྷེ་སེར་(希腊)བཙན་རྒྱལ་གྱི་སྐབས་སུ། རྒྱལ་ཁམས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་མི་རིགས་གྷེ་རིགས་ཀྱིས་རང་གི་ཁ་ཟས་རིགས་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་བམ་མི་རིགས་གཞན་གྱི་ཡུལ་ནས་དབོར་འདྲེན་བྱས་ཏེ་ནང་གི་ཞིང་ཕྱུགས་ཀྱི་སོ་ནམ་ལ་དོ་སྣང་ཆེར་མ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རིམ་པས་འཇིག་པ་རེད། མི་རིགས་ཤིག་ལ་མཚོན་ན། ལྷག་པར་ཏུ་མི་རིགས་ཉམས་ཆུང་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། རང་གི་ཁ་ཟས་མི་རིགས་གཞན་ལ་བརྟེན་དགོས་བྱུང་ཚེ། དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་གནས་ཞིག་ཏུ་ལྷུང་བ་རེད། གལ་ཏེ། ཁ་ཟས་དབོར་འདྲེན་བྱེད་སའི་མི་རིགས་དང་ཡུལ་ལུང་དེ་དང་གཡུལ་འཐབ་སོགས་ཀྱི་

ས་ཁྲིམས་རྣམ་བཤད་ཡུལ་ལྷ་དགྱེས་པའི་ཀུ་རེ།

དེ་རིང་གི་གཏམ་བཤད་ཀྱི་མིང་ལ་ས་ཁྲིམས་རྣམ་བཤད་ཡུལ་ལྷ་དགྱེས་པའི་ཀུ་རེ་ཟེར། དེ་ཟེར་དོན་ཡང་ཚོགས་པ་འདིའི་ནང་གི་ཚོགས་མི་མང་ཆེ་བ་འབྲོག་པ་རེད། ཁོང་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁྲིམས་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་ཞིག་བཤད་དགོས་ཞེས་སྐུལ་བའི་ངོ་མ་ཆོད་པར་ས་ཁྲིམས་ས་སྲིད་ཀྱི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་མདོར་ཙམ་ཞིག་བཤད་དགོས་བྱུང་། རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་ས་ཡི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ས་ཡི་སྲིད་ཇུས་དེ་དག་ང་ཚོ་བོད་ཡུལ་གྱི་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་གིས་ཀྱང་ཐོས་ན་ཀྱེ་མ་ཡ་མཚན་ཆེ། ཀུ་རེ་ཨེ་ཡིན་ནམ་ཞེས་བཞད་གད་ཤོར་སྲིད་པར་སྣང་བས་ཁ་བྱང་འདི་ལྟར་སྦྱར་བ་ཡིན། དེ་ལ་ཁྱེད་རྣམ་པས་འཆར་ཡན་དང་འགྲེལ་བརྗོད་གང་རུང་བྱས་ན་ཆོག

དག་སེལ་ཁྲིམས་རྩོད་པ། 

གང་ཟག་ཅིག་ལ་གཞུང་ངམ་སྒེར་གྱིས་ཉེས་འཛུགས་བྱས་ཚེ། ཁྲིམས་རའི་མདུན་ནས་གང་ཟག་དེ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པའམ་ཉེས་པ་ན་སྨད་ཆེས་ན་སྨད་ཡིན་པ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ་གང་ཟག་དེ་ཉེས་མེད་དམ་དཀར་འདོན་ནམ་གུ་ཡངས་སོགས་ཡོང་བར་དགག་སྒྲུབ་གནང་བཀག་བྱེད་མཁན་གྱི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཞིག་ལ་དག་སེལ་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཟེར། དཔེར་ན་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་མི་གཞན་ཞིག་རྨས་པས་རྨས་མའི་ཁྱིམ་བདག་གམ་གཞུང་གཏུག་པས་(ཞིབ་དཔྱོད་མི་སྣ)བཀྲ་ཤིས་ལ་བསམ་བཞིན་རྨས་ཉེས་ཀྱི་སྐྱོ་བསྔོགས་སམ་ཉེས་འཛུགས་བྱས་པའི་ཚེ། ཁྲིམས་རྩོད་པས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་བྱས་པ་མིན་པའམ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་རང་ཉིད་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་བྱས་པའམ། བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཤེས་པ་རང་བཞིན་ཏུ་གནས་མེད་པའམ་ཐེ་ཚོམ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ་བཀྲ་ཤིས་ཉེས་

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ངོ་བོ་ནི་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་གི་ཞིང་ཆེན་ནམ་ལྗོངས་ཞིག་ཡིན།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་སྲིད་འཛིན་ས་རྒྱུས་སྟེང་ནས་བལྟས་ན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ལ་སྲིད་འཛིན་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་བརྒྱད་ཡོད། རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་བཅས་པའི་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དྲུག་དང་། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དང་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་བཅས་ཡིན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ལ་མི་སེར་ས་ཡ་ལྔ་དང་འབུམ་བརྒྱད་ལྷག་ཡོད་པ་ནང་། བོད་རིགས་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་བཞི་ཡོད། རྒྱ་རིགས་ས་ཡ་གཉིས་དང་འབུམ་དགུ་ཡོད་པ་ནང་གི་ས་ཡ་གཉིས་དང་འབུམ་བཞི་ཟི་ལང་དང་མཚོ་ཤར་དུ་འདུས་བསྡོད་བྱེད་པ་དང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་བོད་རིགས་ནི་མཚོ་སྔོན་གྱི་ཆེས་མང་བའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཡིན། མཚོ་ཤར་དང་ཟི་ལང་ཕུད་ན། མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་ཀྱི་མི་གྲངས་མཚོ་སྔོན་མི་

བོད་རིགས་སློབ་ཆེན་སློབ་མས་ཁྲིམས་ལུགས་ཤེས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན།

—- དབུས་གཙང་གི་སློབ་ཆེན་སློབ་མའི་ཚོགས་པ་ཞིག་ལ་བཤད་པའི་སྐད་ཆ། ཐོག་མར་ངས་འདི་ནས་ཁྱེད་རྣམ་པ་ལ་འཚམས་འདྲི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་ཚོགས་གཙོ་ཡིས་མགྲོན་འབོད་བྱས་པ་ལ་སྙིང་ཐག་པས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུས་པ་ཡིན། ངས་དབུས་སྐད་ཡག་པོ་ཞིག་བཤད་མི་ཤེས། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ངས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཧ་མ་གོ་མཁན་ཡང་མང་བོ་ཡོད་སྲིད་ཀྱི་རེད། ཡིན་ནའང་སེམས་ཁྲལ་མ་གནང་རོགས། ངས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་ནས་སང་ཉིན་གནིངས་ཉིན་དྲ་ཐོག་ཏུ་བཞག་གི་ཡིན། ཁྱེད་ཚོས་ཡིག་ཐོག་ནས་གོ་བ་ལེན་ཐུབ། ང་ནམ་རྒྱུན་ཁྲིམས་ལུགས་བཤད་སར་མགྲོན་འབོད་གནང་མཁན་བོད་པའི་རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཡིན་ལ་ངའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དེ་ཡང་རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ཆེད་དུ་ཁྲིམས་ལུགས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་བཤད་གིན་ཡོད། ད་ལན་ཁྱེད་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་སློབ་མའི་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་ང་མགྲོན་འབོད་བྱས་པ་དེ་ལ་ང་སེམས་གཏིང་ནས་དགའ་བོ་བྱུང་། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁྱེད་ཅག་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་མ་འོངས་པ་ཡིན། ཁྱེད་ཅག་ནི་ང་ཚོའི་ལག་ནས་མི་རིགས་འདིའི་བདེ་སྡུག་གི་ཁུར་བོ་ཕྲག་ཏུ་ལེན་མཁན་དུ་གྱུར་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡིན། ཨ་ཧྥེ་རི་ཀའི་མི་རིགས་ལ་གཏམ་དཔེ་ཞིག་ཡོད། དེ་ནི་ཁྱེད་རང་མགྱོགས་པོར་འགྲོ་འདོད་ན་ཁེར་རྐྱང་ངང་སོང་། ཁྱེད་རང་རྒྱང་རིང་བར་འགྲོ་བསམ་ན་གྲོགས་དང་བཅས་པར་སོང་།“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together” ཟེར། ང་ཚོའི་མི་རིགས་འདི་དར་རྒྱས་དང་དཔལ་ཡོན་ཅན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་བགྲོད་ལམ་ནི་ཤིན་ཏུ་རྒྱང་ཐག་རིང་བོ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ང་ཁྱེད་ཅག་དང་མཉམ་དུ་འགྲོ་བར་འདོད། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་མཉམ་དུ་འགྲོ་དགོས།

ཆེས་མཐོ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ལ་བསྐུར་བའི་ཡེ་གེ་ཞིག

༄༅།། བཀུར་འོས་ཆེས་མཐོ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ལགས།                                                     ཆེད་ཞུ། ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གྱི་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དང་དེའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་རྫོང་དང་གྲོང་ཁྱེར་བཅས་ཀྱི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་དྲ་རྒྱའི་ནང་དུ་བོད་ཡིག་གཏན་ནས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱིན་མེད་པས། རྒྱ་ཡིག་མི་ཤེས་པའི་བོད་རིགས་ཕལ་ཆེ་བས་དྲ་རྒྱ་དེ་དག་ལས་ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་དང་ཁྲིམས་ལུགས་ཤེས་བྱ་ཁག་ལ་སློབ་སྦྱོང་དང་ཤེས་ཚོར་གཏན་ནས་བྱེད་ཐུབ་གིན་མེད། བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་བྱེད་པའི་རིམ་པ་སོ་སོའི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་བོད་ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་མི་བྱེད་པ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་དང་། མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་བོད་སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་དང་བེད་སྤྱོད་དར་སྤེལ་བཅས་ཀྱི་གཏན་འབེབས། བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་བཅུའི་རང་སྐྱོང་སྲོལ་ཡིག་དང་བོད་སྐད་ཡིག་གི་ལས་དོན་སྲོལ་ཡིག་བཅས་ཀྱི་ནང་དུ་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་གྱི་ཁྲིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་སྐད་ཡིག་ངེས་པར་དུ་

ཉེས་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་༡༠༣་པ་ལས་འཕྲོས་པ། 

ཉེས་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་༡༠༣་ཡི་ཚན་པ་༢་པ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་ལ་སྐུལ་སློང་བྱེད་པའི་བྱས་ཉེས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་དེ་ལ་དཔག་པའི་ཉེས་ཆད་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པའི་ཉེས་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ཞིག་ཡིན། དེའི་མཚན་ཉིད་ནི་སྦྱོར་བ་བོ་གང་ཞིག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཕྲལ་བར་བྱ་ཆེད་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གྱུར་གཏོར་བརླག་བྱ་ཆེད། ས་གནས་སྲིད་དབང་སྒེར་གཅོད་བྱས་ཏེ་དབུས་གཞུང་ངམ་ཀྲུང་དབྱང་གི་བཀའ་ཁྲིམས་དང་འགོ་ཁྲིད་ལ་ངོ་ལོག་བྱེད་པའམ། ས་གནས་རང་བཙན་དང་མི་རིགས་དགྲར་ལངས་ཀྱི་འགལ་ཟླ་བཟོས་ནས་མི་རིགས་སྣ་མང་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཁ་ཕྲལ་བར་སྐུལ་སློང་དང་སྐུལ་འདེད་བྱེད་པའི་ནག་ཉེས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་བསགས་པ་ཞིག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་ལ་སྐུལ་སློང་བྱེད་པའི་བྱས་ཉེས་ཟེར། ནག་ཉེས་འདི་རིགས་ནི་རྩོལ་ཉེས་ཡིན་པས་སྐུལ་སློང་གི་བྱ་རྩོལ་ལམ་སྦྱོར་བའམ་སྤེལ་མ་ཐག་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་མངོན་གྱུར་མ་བྱུང་རུང་ནག་ཉེས་གྲུབ་ཟིན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར་

དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་སྐོར་གྱི་ཤེས་བྱ་ཁག

དབྱར་རྩྭ་བརྐོ་བའི་སྐབས་སུ་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཁག་ལ་ཤེས་ཚོར་ཅུང་ཟད་ཡོད་ན། རང་ཉིད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་རྒྱུ་ནོར་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པ་ལ་ཕན་པ་ཆེ། ལྷག་པར་དུ་དེང་སྐབས་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་སྤྱི་བདེ་དང་ཁོར་ཡུག་ལས་ཁུངས་སོགས་ཀྱིས་དབྱར་རྩྭ་བརྐོ་བའི་དུས་ཚུགས་དང་བསྟུན་ནས་ཁྲིམས་དང་མི་མཐུན་པའི་ཆད་པ་སྣ་ཚོགས་བཅད་དེ་རང་གི་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོང་འབེབ་འཚལ་བའི་བྱ་སྤྱོད་ངན་པ་གང་མང་སྤེལ་གྱིན་ཡོད། རྒྱ་ཆེ་བའི་རོང་འབྲོག་པ་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་ལ་རྒྱུས་ལོན་ཆེར་མེད་པས་རྐྱེན་གྱིས་འདི་འདྲའི་བྱ་སྤྱོད་ངན་པ་སུན་ཕྱུངས་ཐུབ་གིན་མེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་དམིགས་ནས་དབྱར་རྩྭ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་དཔེ་ཐང་མདོར་བསྡུས་འདི་བྲིས་པ་ཡིན། འདིས་ཀྱང་རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཕན་པར་ཤོག Cat-Fungus pdf  

ཁྱིམ་ཐོ་དང་ས་ཞིང་བདག་དབང་ཐོབ་ཐང་གི་སྐོར་རོབ་ཙམ་བཤད་པ།

དེང་སྐབས་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཐོ་འཇོག་དོན་མེད་ན། རང་གི་ཁྱིམ་ཐོ་དེ་ཕྱིར་འབྲོག་ཕྱོགས་དང་ཞིང་གྲོང་ལ་སྤོར་ན་བཟང་། ད་ལོ་དང་སང་ལོ་གཉིས་ནི་ཞིང་སྡེ་བཅོས་སྒྱུར་སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་གྱི་ལོ་མཐའ་མ་དེ་ཡིན་པ་དང་། སང་ལོ་ནི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རོང་འབྲོག་ཕྱོགས་ས་ཞིང་བདག་དབང་ཐོབ་ཐང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པའི་ལས་དོན་ཡོངས་འགྲུབ་བྱེད་དགོས་པའི་ལོ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན། ས་ཞིང་དོ་དམ་དང་གཞིས་སར་ཆོག་མཆན་འགོད་པའི་ལས་དོན་སོགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཇེ་བཙན་ཇེ་དམ་དུ་འགྲོ་སྲིད། དེའི་ཕྱིར་གྲོང་ཁྱེར་ན་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་ཐོ་རོང་འབྲོག་ས་ཁུལ་དུ་བསྐྱར་སྤོ་བྱས་ཏེ་ས་

« Older posts Newer posts »

© 2018 — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑