Category

སྐད་ཡིག

རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་སྐད་ཡིག་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་ཁྲིམས་དང་འཆིང་ཡིག་གི་སྐོར།

བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་གླེང་བ།

 ཉེ་ཆར་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་བརྩོན་ལེན་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གཏོང་བར་ངན་སྐུལ་གྱི་ཉེས་འཛུགས་བསམ་འཆར་ཡིག་ཆ་ཁ་གསབ་ཅིག་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་ལ་ཕུལ་ནས་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་གཞུང་གཏུག་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་ཡོད། ད་ལོ་ཟླ་༦་པའི་ཚེས་༢༥ཡས་མས་སུ། ཡུལ་ཤུལ་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེ་འདྲའི་ཉེས་འཛུགས་བསམ་འཆར་ཡིག་ཆ་ཐོག་མ་དེ་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་ལ་ཕུལ་བ་ཡིན་མོད། ཟླ་གཅིག་ཙམ་གྱི་རྗེས་སུ་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གིས་གྱོད་གཞི་དེ་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ལས་ཁུངས་ལ་བསྐྱར་དུ་བརྩད་གཅོད་གཏོང་བར་ཕྱིར་མངགས་བྱས། ཉེས་ཁྲིམས་གཏུག་བཤེར་གྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་༡༧༡གི་ནང་གསེས་ཚན་པ་༢་དང་ཆེས་མཐོ་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་ལས་དོན་ཁྲིམས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་༣༨༠ལྟར་ན། ཉེས་འཛུགས་ཀྱི་དཔང་རྟགས་མི་ཚང་བའམ་དོན་དངོས་མི་གསལ་ཞིང་ཉེས་དོགས་པ་གཞན་ལྷག་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་གྱོད་གཞི་ཕྱིར་བརྩད་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་བརྩད་གཅོད་ཁ་གསབ་བྱེད་པར་མངགས་དགོས་ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་དང་། དེའི་དོན་ཚན་༣༨༢་ནང་དུ་བརྩད་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཟླ་བ་གཅིག་གི་ནང་ནས་ཁ་གསབ་བརྩད་གཅོད་ཚར་དགོས་བའི་གཏན་འཁེལ་ལྟར། ད་ལོའི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་༢༥ཉིན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁ་གསབ་བརྩད་གཅོད་ཀྱི་དཔང་རྟགས་དང་བཅས་ཉེས་འཛུགས་བསམ་འཆར་ཡི་གེ་ཡང་བསྐྱར་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་ཡོད་སྐད། ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་གྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་༡༦༩ལྟར་ན། ཡུལ་ཤུལ་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གིས་ཟླ་བ་གཅིག་གམ་རིང་ན་ཟླ་བ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀའི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚབ་བྱས་ནས་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལ་ཉེས་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་གཏུག་བྱེད་པའམ་ཡང་ན་ཉེས་བ་མེད་པའམ་ཡང་བ་དང་ཉེས་འཛུགས་ཀྱི་དཔང་རྟགས་མི་ཚང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཞུ་གཏུག་མི་བྱེད་པའི་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས། ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་གྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་༡༧༡གི་ཚན་པ་༢་བ་དང་མི་མང་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་ལས་དོན་ཁྲིམས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་༤༠༡་དང་༤༠༣། ༤༠༤་དང་༤༠༦་གི་ནང་དུ་གསལ་བོར་གཏན་འཁེལ་བ་ལྟར། ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྩད་གཅོད་མཇུག་འབྲས་ཀྱི་དཔང་རྟགས་འཐུས་ཚང་མིན་པར་བསམ་ན་ཡང་བསྐྱར་བདེ་འཇགས་ལས་ཁུངས་ལ་ཐེངས་གཅིག་མངགས་ནས་བརྩད་གཅོད་བྱེད་དུ་འཇུག་པའམ་ཡང་ན་ཉེས་འཛུགས་ཀྱི་དཔང་རྟགས་མི་ཚང་བས་ཞུ་གཏུག་མི་བྱེད་པའི་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཆོག

ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་སྐབས་ཀྱི་ཐ་སྙད་དང་བརྡ་ཆད་ཁ་ཤས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད།

གཤམ་གྱི་ཐ་སྙད་དག་ནི་ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་་སྐབས་སུ་རྒྱུན་ཏུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཐ་སྙད་དང་བརྡ་ཆད་རྒྱ་ཡིག་ནས་བོད་ཡིག་ལ་བསྒྱུར་བ་ཡིན། མཁྱེན་ལྡན་གྱི་གཟིགས་མཁན་རྣམས་ལ་ཐ་སྙད་དང་བརྡ་ཆད་སྤུས་ལེགས་ཡོད་ན་འདི་རུ་འགོད་པར་འཚལ། ང་ཚོས་ཐ་སྙད་གང་ལེགས་འཚོལ་བསྡུད་བྱས་ནས་རྗེས་སུ་ཚད་མར་འཛིན་པའི་ཐ་སྙད་གཏན་འཁེལ་བྱ་ཆོག ཐ་སྙད་དང་འགྲེལ་ལ་གོ་འཛོལ་སོགས་ཀྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་ན་མཛུབ་སྟོན་གནང་བར་མཁྱེན། བཀག་ཉར། སྤྱི་བདེ་དང་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁང་གིས་བྱས་ཉེས་བྱེད་བཞིན་པའམ་དོགས་གཞི་ཡོད་པའི་ཉེས་དོགས་མི་སྣར་ངེས་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ཆ་རྐྱེན་འོག་འཕྲལ་དུ་བཟུང་བཀྱིག་བྱས་ནས་འདྲི་གཅོད་བྱེད་པའི་ཐབས་ཚུལ།  拘留 བརྡ་བསྐྱལ། ཁྲིམས་འཛིན་ལས་ཁང་གིས་ཐབས་ལམ་ངེས་ཅན་བརྒྱུད་ནས་གྱོད་འབྲེལ་གཞུང་ཡིག་འབྲེལ་ཐོགས་མི་སྣའི་ལག་ཏུ་སོན་པར་བྱེད་པ་ཞིག་ལ་གོ 送达 གྱོད་གཞི་དང་ལེན། སྤྱི་བདེ་དང་ཁྲིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མི་བདག་གི་ཞུ་གཏུག་དང་ཉེས་དོགས་པའི་མགོ་འདོགས་སོགས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་རྗེས་གྱོད་གཞི་དང་ལེན་བྱས་ཏེ་བརྩད་གཅོད་དང་ཁྲིམས་གཅོད་བྱེད་མིན་སོགས་ཐག་གཅོད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག 立案

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ཡུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག

༡༩༨༧ལོར་སྐབས་བཞི་བའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཐེངས་ལྔ་བའི་གྲོས་ཚོགས་ཐོག་ཏུ་གྲོས་ཆོད་བྱུང་བའི་བོད་སྐད་ཡིག་བཀོད་སྤྱོད་ཐད་ཀྱི་ཡུལ་ཁྲིམས་ཚོད་ལྟ་མ་དེ་༢༠༠༢ལོར་སྐབས་བདུན་པའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་མི་དམངས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ལྔ་བའི་གྲོས་ཚོགས་ཐོག་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་ཡོད་པ་དང་། བཟོ་བཅོས་སྔ་གཞུག་གི་ཡུལ་ཁྲིམས་གསར་རྙིང་གཉིས་ཤན་སྦྱར་བྱས་ནས་གཤམ་དུ་བཞག་ཡོད། ཡུལ་ཁྲིམས་རྙིང་བ་ཡི་གེ་ལྗང་ཁུས་མཚན་པ་དང་གསར་བ་ནག་པོས་བྲིས་ཡོད་པ་དེ་ཀློག་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ཁྲིམས་བཟོའི་གནས་བབ་ལ་ཤེས་ཚོར་བྱུང་ཆེད་དང་མུ་མཐུད་ནས་བོད་ས་ཕྱོགས་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་གི་ཡུལ་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་བཟོའི་ཆུ་ཚད་སོགས་སྤུས་ལེགས་གཏོང་བའི་ཐད་ལ་བློ་དང་བཀོད་པ་བསམ་ཚུལ་སོགས་གནང་བའི་ཆེད་དུ་སྤེལ་བ་ཡིན། ཕྱོགས་མང་བོ་ཞིག་ནས་ང་ཚོའི་ཡུལ་ཁྲིམས་དེ་ས་གནས་ཁྲིམས་བཟོ་བ་དང་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་སོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་ཁྲིམས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་ཐོ་འཚམས་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པར་གདོང་ལེན་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས། ༢༠༠༧ལོར་ཞིང་གཤེགས་བློ་མཐུན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་གིས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་བཟོ་བ་ཡོངས་དང་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གནད་ཡོད་ལས་ཁང་སོགས་ལ་སྙན་ཞུ་ཞིག་ཕུལ་ནས་༢༠༠༢ལོའི་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཡུལ་ཁྲིམས་བཟོ་བཅོས་གསར་བ་དེས་རྩ་ཁྲིམས་དང་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་སོགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་སྤྲད་པའི་བཀོད་སྤྱོད་ཀྱི་དབང་ཐང་ལ་གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆེན་བཟོས་ཡོད་པས་སྐད་ཡིག་སྐོར་གྱི་ཡུལ་ཁྲིམས་གསར་བ་དེར་ཡང་བསྐྱར་བཟོ་བཅོས་བྱེད་དགོས་བའི་འབོད་བསྐུལ་ཤུགས་དྲག་གནང་བས། རྒྱལ་ཁབ་མི་རིགས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་ཁོང་གི་འབོད་སྐུལ་གྱི་སྐོར་ལ་གོང་རིམ་པས་བཀའ་ལྟར་བོད་ཡིག་ཆེད་མཁས་མི་སྣ་བསྐངས་ཏེ་༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་༧པའི་ཚེས་༧དང་ཚེས་༨བཅས་ཉིན་གཉིས་རིང་ལ་པེ་ཅིན་ནས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་གི་བསམ་འཆར་ལ་གྲོས་བསྡུར་བྱས་མཐར་ཁོང་གི་བསམ་འཆར་གནས་ལུགས་དང་མཐུན་ཞིང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ཡུལ་ཁྲིམས་གསར་བ་དེས་རྩ་ཁྲིམས་དང་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི་དགོངས་པ་དང་འགལ་ནས་བོད་ཡིག་བོད་ཀྱི་ས་ཐོག་ནས་བཀོད་སྤྱོད་བྱེད་པར་ཚད་བཟུང་བ་དང་བཀག་བསྡོམས་བྱས་བ་དེ་ཁྲིམས་འགལ་ཡིན་པས་བཟོ་བཅོས་བྱེད་དགོས་ཞེས་བློ་མཐུན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་གི་བསམ་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཡོད། བོད་ཡིག་ཆེད་མཁས་བ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡི་གེ་ཐེངས་རྗེས་མའི་ལེའུ་ཚན་ནང་དུ་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན།

© 2018 — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑