Category

ངལ་རྩོལ་ཁྲིམས།

ངལ་རྩོལ་གན་རྒྱ་ཡི་ཤེས་བྱ།

ངལ་རྩོལ་གན་རྒྱ་ནི་ངལ་རྩོལ་པ་དང་ངལ་རྩོལ་པ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་དབར་ལ་ཕན་ཚུན་གྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འགན་ཁུར་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཡིག་ཐོག་གི་གྲོས་ཆོད་ཅིག་ལ་གོ ངལ་རྩོལ་གན་རྒྱ་ལ་ངལ་རྩོལ་པ་དང་ལས་བདག་གམ་ངལ་རྩོལ་བཀོལ་མཁན་གྱི་དབར་ན་ངལ་རྩོལ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དང་། ཕན་ཚུན་གྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འགན་ཁུར་གསལ་འདེབས་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད། ངལ་རྩོལ་པ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གྱིས་ངལ་རྩོལ་པ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་པའི་ཉིན་མོ་ནས་བཟུང་ངལ་རྩོལ་པ་དང་ངལ་རྩོལ་འབྲེལ་བ་ཆགསཤིང་། ངལ་རྩོལ་པ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གྱིས་ལས་མིའི་མིང་ཐོ་གསར་བཟོ་བྱས་དང་ཉར་ཚགས་བྱས་ཏེ་། ངལ་རྩོལ་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་སོགས་ཀྱིས་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་སྐབས་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་དགོས། ངལ་རྩོལ་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གྱིས་ངེས་པར་དུ་ངལ་རྩོལ་པ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཉིན་ནས་བཟུང་ངལ་རྩོལ་པ་དང་ངལ་རྩོལ་གན་རྒྱ་འཇོག་དགོས། ངལ་རྩོལ་

ལས་རྨས་ཕོག་ན་ཅི་བྱ།

ལས་ཀ་བའི་ཐོབ་ཐང་།

ངལ་རྩོལ་པའི་ཐོབ་ཐང་སྤྱི་བཤད།

དེང་སང་བོད་མི་མང་པོ་གྲོང་ཁྱེར་དང་ནང་ལོགས་སུ་ཕྱིན་ཏེ་བཟོ་གྲྭ་དང་ཚོང་ཁང་ལ་སོགས་པའི་ནང་དུ་ལས་ཀ་ལས་བཞིན་པ་རེད། ཁོང་ཚོས་རང་གི་ཐོབ་ཐང་དང་ཁེ་ཕན་ལ་གཞན་གྱིས་གནོད་པ་བྱས་ཚེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངལ་རྩོལ་ཁྲིམས་ལུགས་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་གཤམ་དུ་ངལ་རྩོལ་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱིས་གཏན་དབབ་བྱས་པའི་ངལ་རྩོལ་པའི་ཐོབ་ཐང་ཁག་མཚམས་སྦྱོར་རགས་ཙམ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

© 2019 — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑