ད་བར་བོད་ཁུལ་ན་ཞིང་ལས་ཁྱིམ་ཐོ་དེ་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གིས་ཕྱིར་སྡུད་བྱས་ཏེ། གྲོང་མིའི་ཁྱིམ་ཐོ་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་བཞིན་འདུག ཁྱིམ་ཐོ་ལས་མཆེད་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཤེས་བྱ་སྤེལ་བའི་ཆེད་དུ། གཤམ་དུ་རོང་འབྲོག་ཁྱིམ་ཐོ་བརྗེ་ན་ཨེ་དྲག་ཅེས་པའི་ཁྱབ་སྒྲག་ཡིག་ཆ་ཞིག་བཟོས། འབྲེལ་ཐོགས་ཡོད་པའི་རང་རིགས་ཞིང་བ་དང་འབྲོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་གནད་དོན་དེ་ལ་དོ་སྣང་གནང་བར་འཚལ།

 

 

རོང་འབྲོག་ཁྱིམ་ཐོ་བརྗེ་ན་ཨེ་དྲག.pdf